Användarvillkor, personuppgiftshantering, dataskydd och cookies

Tjänsten Fishy Live drivs av det svenska bolaget Fishy Tech Sweden AB, org. nr 559206-1641, adress Ginstvägen 3, 197 34 Bro (”Fishy”),

ANVÄNDARVILLKOR OCH PERSONUPPGIFTSPOLICY

Tack för att du använder våra tjänster. Vi är måna om att behandla dina personuppgifter på ett tryggt och säkert sätt och erbjuda er hög tillgänglighet på våra tjänster. Detta dokument beskriver våra användarvillkor och vår personuppgiftspolicy.

Användarvillkor för användning av tjänsten Fishy.nu

Doc ID: FT2004 (2022-08-29, v2.0)

Tjänsten ”Fishy.nu” (hemsida samt applikationer) drivs av Fishy Tech Sweden AB (”Fishy Tech”, ”Fishy”), org nr 559206-1641. Vi vill genom dessa användarvillkor upplysa dig regler för tjänsten. Dessa villkor (nedan kallade Användarvillkor) gäller för webbplatsen www.Fishy.nu samt applikationer som för tjänsten ges ut av Fishy Tech.

Genom att använda våra tjänster och/eller använda den information som tillhandahålls på eller via appen/webbplatsen godkänner du Användarvillkoren. Vi förbehåller oss rätten att uppdatera och ändra dessa Användarvillkor. Vi förbehåller oss även rätten att uppdatera eller ändra webbplatsen liksom att avbryta eller på annat sätt begränsa användandet av dem.

Denna tjänst ägs av Fishy Tech Sweden AB (”Fishy Tech). Alla immateriella rättigheter till programvara, arbetsmanualer eller annan egendom och information som tillhandahålls av Fishy Tech är och förblir Fishy Tech eller dess licensgivares egendom. Kund erhåller genom Avtalet en icke-exklusiv och icke-överlåtbar rätt att använda den programvara som görs tillgänglig för Kund i samband med Kunds användning av Tjänst. Fishy Tech erhåller sig rätten att använda Kunds namn, firma och varumärke i samband med produktbeskrivning och marknadsföring på internet och i print. Kund har inte rätt att vid marknadsföring eller liknande aktivitet använda Fishy Tech firma, varumärke eller annat kännetecken utan skriftligt samtycke.

ANSVARSBEGRÄNSNING

Fishy Tech ansvarar inte i något fall för indirekt skada såsom utebliven vinst eller nytta, minskad produktion eller omsättning, förlust av data, skada på tredje mans egendom, hinder att uppfylla förpliktelser gentemot tredje man, eller annan följdskada samt skada som inte rimligen kunnat förutses av Fishy Tech.

IMMATERIELLA RÄTTIGHETER

Om du fiske-/fångstrapporterar via Fishy Tech samlar vi också in uppgifter om din fiskedag. Det kompletterande uppgifter t.ex. foto, fiskevatten och övriga information du väljer att ange. Fishy Tech är personuppgiftsansvarig för personuppgifter från fångstrapporter. Aggregerad, anonymiserad data kan kommas att delas med av Fishy Tech utvalda och godkända svenska myndigheter och andra samarbetspartners, t.ex. Länsstyrelser och HaV.

Gällande foton som skickas in tillsammans med fiskerapport gäller att det är enbart tillåtet att ladda upp bilder på fångster/fiskar som har en koppling till den aktuella rapporten. Du får inte ladda upp bilder du inte har rättigheter till, som bryter mot lagen eller kan uppfattas som stötande. Fishy Tech har rätt att refusera bilder som inte anknyter till fiske eller som anses som stötande. Trots att uppladdningen av övriga typer av bilder på Fishy Tech ej är tillåtet kan Vi inte manuellt kontrollera eller har möjlighet att övervaka innehållet på Webbsidan. Det är möjligt att bilder eller annat material kan förekomma på Fishy Tech som är olagligt eller stötande och som strider mot de restriktioner för innehåll som framgår ovan. Vi tar inget ansvar för sådana bilder eller material. Vänligen kontakta oss omedelbart om du upptäcker sådana bilder eller material. Ditt foto kan komma att publiceras på andra webbplatser och i tidskrifter i samband med Fishy Tech.se; Du äger dock fortfarande rättigheterna till ditt foto. Exempel: Fishy Tech gör reklam i en fisketidning och senaste fiskerapportsbilden publiceras.

PERSONUPPGIFTER

Fishy Tech behandlar personuppgifter i samband med tillhandahållandet av Tjänst i enlighet med dataskyddsförordningen (GDPR). Fishy Tech kommer att vidta lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder för att skydda personuppgifterna. Kund samtycker i och med nyttjandet av Tjänst till Fishy Tech behandling.

Personuppgifter
A. Begärda personuppgifter som lämnas vid Beställningen av tjänsten samtycker Kunden till att:

– nämnda personuppgifter om Kund registreras som underlag för registrering, administration av Avtalet avseende Tjänsten och ev fakturering,
– Fishy Tech samkör kundregistret med andra personregister i syfte att tillföra och uppdatera registren med sådana personuppgifter som av Fishy Tech bedöms utgöra en förutsättning för en god kund- och registervård, såsom namn och adressuppgifter.
– skickande av informations- och marknadsföringsmeddelanden till Kunden samt
– Fishy Tech är ansvarig för behandlingen av personuppgifterna/kundregistret. Kund som önskar information om behandlingen av sina personuppgifter eller vill få till stånd rättelse av sådana uppgifter kan vända sig till Fishy Tech. Kunden kan också anmäla att han eller hon inte önskar erhålla direkt marknadsföring. Kunden kan när som helst återkalla sitt samtycke till behandling av personuppgifter genom meddelande till Fishy Tech. Kund som återkallar sitt samtycke till behandlingen av personuppgifterna skall anses att därigenom sagt upp avtalet enligt gällande avtal.

B. Data som genereras inom tjänsten tillhör Fishy Tech. Data som kunden tillför Fishy Tech system eller manuellt generar i Fishy Tech system tillhör Kunden.

C. Fishy Tech skall hållas skadelöst för hantering av Kundens personuppgifter undantaget om Fishy Tech agerat grovt vårdslöst i hantering eller kring säkerhet av uppgifterna.

D. Part är befriad från påföljder om fullgörandet av visst åtagande förhindras eller väsentligen försvåras av omständigheter som part inte rimligen kunnat råda över eller förutse. Som befriande omständighet ska bl.a. anses arbetskonflikt, krig, orolighet, blixtnedslag, eldsvåda, extrema väderförhållanden, myndighetsbestämmelse eller annan offentlig reglering, fel i externa telefonförbindelser, allmän knapphet på transporter, varor eller energi eller annan liknande omständighet. Om Avtalets fullgörande till väsentlig del förhindras under längre tid än tre (3) månader på grund av omständighet enligt ovan, har part rätt att med omedelbar verkan skriftligen säga upp Avtalet vad avser berörd Tjänst.

D. Fishy Live åtar sig att behandla alla personuppgifter inom ramen för Europeiska unionens (EU) och Europeiska ekonomiska samarbetsområdets (EES) gränser. Vi garanterar att ingen överföring av personuppgiftsdata till länder utanför EU/EES, så kallad tredjelandsöverföring, kommer att äga rum. Denna princip stärker vår åtagande till att skydda våra användares integritet och följa strikta dataskyddslagar.

Övrigt

Fishy förbehåller sig rätten att överlåta sina rättigheter och skyldigheter enligt Villkoren till tredje part, förutsatt att den övertagande tredje parten kan förväntas fullgöra sina skyldigheter enligt Villkoren på ett för Användaren tillfredsställande sätt. Du är skyldig att ersätta Fishy för all direkt och indirekt skada som Fishy lider till följd i anledning av ditt brott mot Villkoren. Utöver vad som i övrigt framgår av Villkoren gäller, försåvitt annat inte följer av tvingande lag, följande avseende Fishys ansvar gentemot dig som Användare:

 • Utöver vad som anges i Villkoren lämnar Fishy inga garantier beträffande innehåll, information, tjänster eller annat som tillhandahålls av eller genom Fishy på Användarportalen.
 • Fishy lämnar vidare inte heller några garantier beträffande Användarportalens eller Tjänsternas funktion, tillgänglighet, användbarhet eller säkerhet.
 • Fishy ansvarar inte för obehörig åtkomst till eller ändring av information som du skickar in till Fishy eller material eller information som du tar emot.
 • Vidare ansvarar inte Fishy för brottsliga gärningar såsom exempelvis hot eller förtal, eller för obsceniteter eller störande, kränkande, olämpligt eller olagligt innehåll eller uppförande från någon Användares sida som begås med användning av Fishys tjänster.
 • Fishy ansvarar inte för några direkta eller indirekta skador orsakade av din användning av Användarportalen, Tjänsterna eller information från Fishy. Detta gäller dock inte om Fishy orsakat dig skada uppsåtligen eller genom grov oaktsamhet.
 • Fishy förbehåller sig rätten att avboka en Tjänst vid force majeure-liknande händelser såsom pandemi, inklusive Corona, naturkatastrofer, krig, politiska oroligheter, strejk, lockout, blockad eller annat avtalshinder, eldsvåda, olyckshändelse eller annan omständighet utanför rimlig kontroll för Fishy, eller annan omständighet som väsentligen försvårar eller försämrar förutsättningarna för att Tjänsten ska kunna användas och tillhandahållas. Fishy åtar sig att så snart som möjligt meddela Användaren om Tjänsten riskerar att ställas in.

Cookies på Fishy.nu

Webbplatsen använder kakor (cookies). Vi måste enligt lag informera våra besökare om detta, vad kakorna används till och hur man kan välja bort dem.

Vad är en kaka?

En kaka (Cookie) är en liten textfil som webbplatser du besöker begär att få lagra på din dator. Kakor innehåller information och används för att ge dig som besökare tillgång till olika funktioner, däribland vår tjänster som kräver inloggning. Informationen i kakan går även att använda för att samla in statistik om ditt surfande. Du kan själv när som helst radera kakor från din webbläsare och du kan ändra inställningarna i din webbläsare så att den inte tillåter att kakor sparas. Om du tillfälligt inte vill tillåta lagring av kakor på din dator kan du stänga av funktionen i din webbläsares inställningar, ofta benämnt “Icognito mode” eller ”Privat surfning”. För instruktioner om hur du hanterar och raderar cookies, gå till alternativet ”Hjälp” i din webbläsare. Du kan välja att permanent avaktivera cookies eller få en avisering varje gång en ny cookie skickas till din dator eller mobila enhet. 

OBS: Blockerade cookies innebär att vissa funktioner på vår webbplats inte kommer att fungera för dig, t.ex. att köpa produkter eller att logga in.

Kakor på fishy.nus webbplats

Några cookies på fishy.nu är nödvändiga för webbplatsens funktionalitet. Dessa sparas automatiskt på din dator när du besöker oss.

 • Vi använder kakor:
 • för webbanalys i syfte att förstå hur webbplatsen används och för att förbättra webbplatsens funktionalitet.
 • för att kunna vissa produkterbjudanden till vissa besökargrupper, exempelvis nya och återkommande besökare.
 • valt språk
 • för vald organisation i köpflöde och kontrollpanel
 • vid inloggning
 • för att dölja den irriterande cookie-popup:en i ett år

Vårt publiceringsverktyg Joomla använder kakor för att hantera sessioner/inloggning och för att kontrollera om du är en återkommande besökare eller inte. När filmer som vi har bäddat in från en Youtubekanal spelas används kakor av Youtube.com.

Trafikanalys

Webbplatsen och vår app använder Google Analytics som analysverktyg för att få en bild av hur besökare använder vår tjänst. Informationen som skapas av cookies genom din användning av webbplatsen eller appen används i syfte att utvärdera hur tjänsten används för att kunna förbättra innehåll, navigation och struktur. De kakor som Google Analytics använder lagrar information om när du besökte tjänsten första gången, när du besökte tjänsten senast, när ditt nuvarande besök påbörjades, hur många gånger du besökt tjänsten, vilka funktioner du använder, vilket som är det unika id-numret för din app/webbläsare och hur du hittade till webbplatsen (trafikkällor). Om du inte vill att dina besök på vår app/webbplats ska visas i statistiken i Google Analytics kan du installera ett s.k. “opt-out” tillägg (insticksprogram) i din webbläsare. Det gäller för alla webbplatser du besöker.

MER INFORMATION

Om du har frågor om kakor på vår webbplats är du välkommen att kontakta oss. Allmän information om kakor och om lagen om elektronisk information finns på Post – och telestyrelsens webbplats.

→ Om Kakor (cookies) på Post- och telestyrelsens webbplats.

→ Lag (2003:389) om elektronisk kommunikation Lag (2003:389) om elektronisk kommunikation.

sv_SESvenska
Rulla till toppen