08 ABBORREN DM StockholmRegler (08 ABBORREN DM Stockholm)

Komplett Inbjudan: 
https://distriktetstockholm.se/onewebmedia/08ABBORREN%202022%20inbjudan_%20rev_%202.pdf

Generella regler i grenen Abborre
Krav:
Alla arrangörer av sanktionerade abborrfisketävlingar ska göra sitt yttersta för att ta hänsyn till
fiskens välbefinnande. Kort sammanfattat handlar det om att:
• Kör sakta och grumla inte upp botten i känsliga och grunda lekmiljöer.
• Anpassa tidpunkten för tävlingens genomförande och/eller undanta känsliga områden från
tävlingsområdet, tänk på att speciella regler kan gälla i och vid naturreservat.
• Ta största möjliga hänsyn till annat djurliv såsom exempelvis häckande fågel. Närma er inte
fåglar på bo.
• Undvika att lägga tävlingsområdet i ett område där det nyligen genomförts en annan tävling.
Vid minsta tvekan bör arrangören fråga Distriktstävlingsledaren, Sportfiskarna eller Länsstyrelsen.
Vid nödfall skall alltid kontakt med tävlingsledningen ske snarast.
Samtliga tävlande ska oavbrutet bära flytväst, flytoverall, flytunderställ eller annat flytplagg från det
båten lämnar hamn till dess att båten är tillbaka i hamn.
Gällande sjöregler och hastighetsregler skall alltid följas.
Generella regler:
Arrangören/tävlingsledaren har alltid möjlighet att för den aktuella tävlingen justera nedanstående
generella tävlingsregler.
*Arrangören upprättar kaptensmöte före tävlingen där minst en person från varje team måste
närvara. Där sker genomgång av dagens tävlingsområde, tävlingsregler, sjöregler, fredningszoner,
förbudszoner och tävlingstid mm.
*Sportfiskarna rekommenderar att alla tävlingar utförs som C&R där alla fångade abborrar
omedelbart, efter fångst och dokumentation, återutsätts på ett för fisken skonsamt sätt. Minsta
minimimått rekommenderas till 25 cm men arrangören bestämmer det minimått som anses lämpligt
för aktuell tävling.
**Vid de tävlingar där sumpning är tillåtet skall sumpen ha en volym av 50 liter eller mer. Max fem
abborrar får vara i sumpen samtidigt och det är tillåtet att byta ut fisk i sumpen under tävlingens
gång. Vid denna typ av tävlingsform skall fisken vägas. Avliden fisk eller en som visar tydliga tecken
på ohälsa får inte vägas in. I denna typ av tävling skall invägning ske så snabbt och skonsamt som
möjligt efter båten ankommit hamn och fisken skall med största hänsyn återsättas.
*Resultat baseras på längd i cm och dokumentation sker med fotografering mot mätbräda. Påbörjad
centimeter avrundas nedåt. Mätbrädan skall placeras plant och horisontellt och stjärtfenan får justeras
försiktigt med ett finger men inte tryckas ihop då fisken kan skadas, fisken ska placeras varsamt på
mätbrädan och man får inte dra i fisken i dess längdriktning. Fisken får hållas fast med en eller om så
behövs två händer under det att mätning och dokumentering sker, man får inte hålla den ena handen